ЗӨВЛӨЛДӨӨН

Аливаа тогтоон төлөвлөх үйлийг олноороо хамтран хуралдан хэлэлцэх үйлийн нэр - Аюулгүй байдлын асуудлаарх дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин.