ЗӨВЛӨЛ

Үйл ажлыг хамтран хэлэлцэх хурал зөвлөгөөний газар, хамтаар удирдах байгууллага: нэгдлийн зөвлөл дэлгэрэнгүй...

нэгдлийн зөвлөл нэгдлийн удирдах сонгуультны хурал
сайд нарын зөвлөл засгийн газар, сайд нарын танхим
хотын зөвлөл хотын төлөөлсөн удирдлага
хуулийн зөвлөл хуулийн баг