ЗӨВЛӨГӨӨ

Дагаж мөрдүүлэхээр хэлж сургасан юм: зөвлөгөө авах (тайлбар танилцуулга авах, заавар авах), дэлгэрэнгүй...

зөвлөгөө авах тайлбар танилцуулга авах, заавар авах
зөвлөгөөг дагах зөвлөсний дагуу хийж гүйцэтгэх
зөвлөгөө өгөх ямар нэгэн зүйлийг хийхэд дөхөм болгосон үг тайлбар өгөх
зөвлөгөөг дагах нөхөрсөг ёсны зааврыг дагах
заавар зөвлөгөө ямар нэгэн зүйлийг хийхэд туслалцаа болгосон үг сургаал
семинар зөвлөгөө ажил хэргийн талаарх заавар, сургалт