зөв буруу
тогтсон үзэл санаа, үйл явдалд нийцэх, эс нийцэх чанар