зөв үзэл
жам ёсыг үнэн мөнөөр тусгах үзэл, зүйд нийцсэн үзэл санаа