зөв санаа
өөр бусдад хор нөлөөгүй, буруу гажуугүй санаа