зөв зам
а. Олон салаа замаас зорьсон газарт очих зам; б. Үйл хэргийн дотроос тохирох тэнцэх нь