зөв дуудах ёс
/ хэл шинжлэл /
ямар нэг хэлний бүх үгийг яаж дуудах тухай журамлан тогтоосон зүй