ЗАЙСХИЙЛГЭХ

1. Зайлж буруулах байдал гаргуулах;


2. Бага зэрэг зай тавиулах