ЗАЙРМАГТУУЛАХ

1. Зайрмагтай болгох;


2. Зайрмагтахыг хүлээзнэх.