ЖИГШМЭР III

Эртний бичигт гардаг нэг зүйл гөрөөс.

Ижил үг:

ЖИГШМЭР I

ЖИГШМЭР II