ЖИГШМЭР I

Гөрдөн нэрлэх нэр.

Ижил үг:

ЖИГШМЭР II

ЖИГШМЭР III