ЖИГШҮҮ

1. Нэлээд жигшсэн байдалтай: жигшүү явах (зэвүүрхсэн аятай байх);


2. Жигшүүр: жигшүү хөдлөх (дургүй хүрэх), жигшүү төрөх (үзэн ядах сэтгэл төрөх).

жигшүү явах зэвүүрхсэн аятай байх
жигшүү хөдлөх дургүй хүрэх
жигшүү төрөх үзэн ядах сэтгэл төрөх