ЖИГШҮҮР II

Маш харамч: жигшүүр амьтан (харамч амьтан), жигшүүр хүн (сувдаг шунахай хүн).

жигшүүр амьтан харамч амьтан
жигшүүр хүн сувдаг шунахай хүн
Ижил үг:

ЖИГШҮҮР I