ЖАРТВАЛЗАХ

Жартгар юмны байн байн хөдлөх, үргэлжлэн жарталзах: жартвалзсан хүүхэн (аальгүй нүдтэй хүүхэн).