ЖАРТГАЙВТАР

Нүдний аньсага, нээлхий яраа нь бага зэрэг анигар, онигордуу байдал: жартгайвтар нүдтэй (жартгайдуу, дэлгэрэнгүй...