ЖАРТГАР

Нүдний аньсага нарийн, гадагш татагдсан мэт байдал; анигар, жийхгар, онигор: жартгар нүд (жийхгар, дэлгэрэнгүй...