ЖАРУУЛ

Жаран тоотой юм хамт: жаруул байх (жаран юмны хамтаар байх), жаруул зогсох (жаран дэлгэрэнгүй...

жаруул байх жаран юмны хамтаар байх
жаруул зогсох жаран тооны юм бүгд зогсох
жаруул ирэх жаран тооны юм бүрэн ирэх