ЖАРХАЙХ

Жартайх: жархайтал гархилах (нүд жартгар болтлоо татах).