ЖАСААЛАХ
/ хуучирсан /

1. Ээлж дараатайгаар тогтмол хаах албанд суух: жасаалан суух (ээлжийн алба гүйцэтгэх), дэлгэрэнгүй... (жасааны ажил албыг гүйцэтгэх) - Гурван өдөр, гурван шөнө жасаалан явж дуусаад гурван шөнө амарч хонотугай! гэж зарлиг болгов. Монголын нууц товчоо., жасаалах ээлж (алба гүйцэтгэх ээлж);


2. Ямар нэгэн тогтмол болсон үйл ажлаа гүйцэтгэх;
3. Ээлж дарааг тогтоох;
4. Ээлжийн дэс дарааг баримтлах.

жасаалан суух ээлжийн алба гүйцэтгэх
жасаалан явах жасааны ажил албыг гүйцэтгэх
жасаалах ээлж алба гүйцэтгэх ээлж