ЖАРХАН

Зөвхөн жар, жарын тоог чамлах утга - Жархан малтай айл байжээ. “Цог” сэтгүүл., жархан дэвтэр (дөнгөж жаран дэвтэр), жархан хонь (ердөө жаран тооны хонь).

жархан дэвтэр дөнгөж жаран дэвтэр
жархан хонь ердөө жаран тооны хонь