ЖАРХАЙ

Гярхай, ажигч: жархай үзэх (нямбай үзэх), жархай харах (гярхай харах), дэлгэрэнгүй...

жархай үзэх нямбай үзэх
жархай харах гярхай харах
жархай харцтай гярхай харцтай
ажигч жархай юмны далд чанар, бүдэг шинж тэмдгийг анзаарч үзэх чадвар ажигч гярхай
жархай гярхай ажигч