ЖАРТГАРДАХ

Хэтэрхий жартгар, анигар онигор болох, жартгарын учир зохисгүйдэх.