ЖАРТГАНУУЛАХ

Жартгар болгон хөдөлгөх, байлгах: нүдээ жартгануулах (нүдээ үе үе жартгар болгон хөдөлгөх).