ЖАРТГАНАХ

1. Жартгар нүдээ байн байн хөдөлгөх: нүд нь жартганах (нүд нь жартгар байдлаар үе үе анивалзах);


2. Жартгар хүн, амьтны юмны элдвээр хөдлөн, аяглах.