ЖАРТГАЙ

Нүдний аньсага анигар, жийтгар нарийн, нүдний нээлхий нарийн онигор, нүдний яраа бага: жартгай нүдтэй дэлгэрэнгүй...