ЖАМБИГАНАХ

Жамбигар юмны үргэлжлэн хөдлөх, шамбиганах - Уруул нь жамбиганан хөдөлнө. Яриа.