ЖАМБИЛЗУУЛАХ

Уруул амаа байн байн жамбигар болгон хөдөлгөх: амаа жамбилзуулах (уруулаа жамбигар болгох).