ЖАМЖИГ

Нэр хүнд, алдар, хүн чанар - Занал өшөө хадгалбал жамжиг муутай учир шүү. Гамал.