ЖАМЬЯНГАРВУУ
/ ургамал /

Холтостон овгийн, олон дэлбээт цэцэгтэй, олон наст өвс; сайхаль цэцэг.