ЖАМБИГАРДУУ

Жамбигар байрын: жамбигардуу уруултай (жамбигар байрын уруултай), жамбигардуу дэлгэрэнгүй... (бага зэрэг жамбигар хацартай.)

жамбигардуу уруултай жамбигар байрын уруултай
жамбигардуу хацартай бага зэрэг жамбигар хацартай