ЖАЙЖИЛЗУУЛАХ

Жайжганан хөдөлгөх: сандал жайжилзуулах (сандал үе үе жайвгануулах), ширээ дэлгэрэнгүй... (ширээ дайвалзуулах, ширээ ганхуулах).

сандал жайжилзуулах сандал үе үе жайвгануулах
ширээ жайжилзуулах ширээ дайвалзуулах, ширээ ганхуулах