ЖАЛ
/ одон орон /

Нарны аймгийн хорин найман одны долоо дахь нь.