ширээ жайжилзуулах
ширээ дайвалзуулах, ширээ ганхуулах