ЖАЙЖИГ

Яйжгар, майжгар, майжиг, майжгий: жайжиг сандал (ганхан хөдөлдөг эвдэрхий сандал) - Муу жайжиг дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер.