ЖАЙЖИЙХ

Жайжгар болох, майжийх, майжиг болох: майжийх жайжийх [хоршоо] (яйжганах, майга жайжгар болох) - дэлгэрэнгүй...