ЖАЙЖИЛЗАХ

Жайжгар юмны үргэлжлэн хөдлөх, жайжганах: тэрэгний дугуй жайжилзах (тэрэгний дугуй хайвганан хөдлөх, дэлгэрэнгүй...