ЖАЙВГАР

Юмны эвдэрч яйжийсан байдал: жайвгар төмпөн (амсар нь яйжийж далбийсан төмпөн), яйвгар дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (юмны яйжийсан эвдэрхий байдал).

жайвгар төмпөн

амсар нь яйжийж далбийсан төмпөн

яйвгар жайвгар юмны яйжийсан эвдэрхий байдал