ЖАЙГ
/ хуучирсан /

Урал голын монгол нэр: Жайг мөрөн (Урал мөрөн), жайгийн хасаг (урал хавиар дэлгэрэнгүй...

Жайг мөрөн

Урал мөрөн

жайгийн хасаг урал хавиар нутагладаг хасаг зон