ЖАЙЖГАРДАХ

Жайжгар юмны яйжганах нь ихдэх, жайжгарын учир зохисгүйдэх.