ЖАЙЖГАНУУЛАХ

Жайжгар байдалтай болгох: *ам хэлээ жайжгануулах (хов ярих).

ам хэлээ жайжгануулах хов ярих