ЖАЙЖГАР

Яйжгар, майжгар: жайжгар авдар (углуурга, бэхэлгээ нь элэгдэж, жайвганан хөдөлдөг болсон авдар), дэлгэрэнгүй...

жайжгар авдар углуурга, бэхэлгээ нь элэгдэж, жайвганан хөдөлдөг болсон авдар
жайжгар араг бүслүүр нь суларсан араг
жайжгар гутал ул нь ташуу элэгдсэн майжиг гутал