ЖАЙВИЙЛГАХ

1. Жайвгар болгох: сав жайвийлгах (уян ханатай савыг хавчиг, зууван болгох), хувин дэлгэрэнгүй... (хувин жайвгар болгох);


2. Жайжийлгах.

сав жайвийлгах уян ханатай савыг хавчиг, зууван болгох
хувин жайвийлгах хувин жайвгар болгох