сав жайвийлгах
уян ханатай савыг хавчиг, зууван болгох