ЖАЙВС :

жайвс хийх (жайвгар юмны огцом хөдлөх), жайвс жайвс хийх (хүн, амьтан хоол тэжээлийн дэлгэрэнгүй...

жайвс хийх жайвгар юмны огцом хөдлөх
жайвс жайвс хийх хүн, амьтан хоол тэжээлийн зүйлийг залхуутайяа зажлах