ЖАЙВГАРДУУ

Жайвгар байрын, яйжгардуу: жайвгардуу хувин (бага зэрэг жайвийсан хувин), жайвгардуу дэлгэрэнгүй... (яйжгардуу чингэлэг).

жайвгардуу хувин бага зэрэг жайвийсан хувин
жайвгардуу чингэлэг яйжгардуу чингэлэг