ЖАЙВГАНАХ

Жайвгар юмны байн байн хөдлөх: ам нь жайвганах (ам нь жайвалзах).