ЁОТОН II:

ёотон хийх (ёотгор юмны намуухнаар хөдлөх).

Ижил үг:

ЁОТОН I