ЁОТОНТОЙ

Ёотон бүхий, ёотон бий: ёотонтой талх (шахмал элсэн чихрээр амталсан талх) - Ёотонтой талх сонин дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар., ёотонтой цай (ёотон хийсэн цай).

ёотонтой талх шахмал элсэн чихрээр амталсан талх
ёотонтой цай ёотон хийсэн цай