ЁОТУУДАХ

Ёотуугаар цохих, ёотуу хэрэглэх: газар ёотуудах (ёотуугаар газар ухах) - Хөлдүү газар ёотуудах дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар., мөс ёотуудах (ёотуугаар мөс нүхлэх, ухах, бутлах).

газар ёотуудах ёотуугаар газар ухах
мөс ёотуудах ёотуугаар мөс нүхлэх, ухах, бутлах